Cần trợ giúp

sao mình log ac 1 số lượng nào đó là bị dis hết ác trước đã log và bị mất cả mạng
cần khắc phục - để log dc thêm ác

Need more info. There’s no information about which server you’re playing on and I do not understand the translation.

https://forum.projecthax.com/t/language-rules/912/2